கீச்சுகள்

@HSLdevcom -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @HSLdevcom -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  அக். 15
  மீளமை
 2. அக். 7

  We added a new field to HFP payload for Metro; "seq"(sequence). You can use it for example to show only one location per journey by filtering out seq: 2 trains. This because series 100 and 200 trains are always connected to another and series 300 not.

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  அக். 5

  Highlights from Lamia Flow with HSL from last weekend. Thank you and all the brilliant teams!

  மீளமை
 4. அக். 3

  New documentation: setting up basic Digitransit services.

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  செப். 29

  Huge congrats to the winning Team SysTik at the Lamia Flow public transport hackathon in co-op with 🏆! The winning solution lets you see how long bikes will last on a given bike station and estimates the number of broken bikes there.

  மீளமை
 6. செப். 25

  HFP v1 is planned to be deprecated by end of November. Be sure to support v2 by then. Documentation is now available only for v2 at

  மீளமை
 7. செப். 18

  Ramping back up slowly, finally.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 8. செப். 18

  Metro HFP is down due technical problem at the source system. WIP.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 9. செப். 11

  Metro location data is now live in production HFP feed. Stop estimates to follow on a later date. Let us know if you find any problems. We'll promote these a bit later, consider this a (semi-)silent launch.

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஆக. 29

  Tule kehittämään ttä Lamian ja HSL:n kanssa! ssa 28.9. projekteja eri osaajille. Ilmoittaudu mukaan Tram Jam, The Passenger tai Brokebike Station -projekteihin tai tuo oma ideasi ja tiimisi - tervetuloa!

  மீளமை
 11. ஆக. 27

  Talks: - "Apache Pulsar and real time infrastructure in public transport", by Matti-Pekka Laaksonen - "Stream Warehousing at Wolt", by Jacopo Chiapparino See you there!

  மீளமை
 12. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஆக. 26

  A developer experience testimonial: "One thing’s for sure, I couldn’t have done it without , so big thanks to them for providing such a great API for their public transport timetables."

  மீளமை
 13. ஆக. 22

  Hackathon utilizing the HSL open APIs, sign up!

  மீளமை
 14. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஆக. 19
  மீளமை
 15. ஜூலை 5

  Robot bus line 90R sharing vehicle position now in HFP api and HSL Reittiopas.

  மீளமை
 16. ஜூன் 19

  Introducing HFP 2.0 with events. Available now. What cool things will you do with it? 😎

  மீளமை
 17. ஜூன் 10

  Bugfix is now live for our mqtt platfom. Please let us know if you experience slowness or other problems in HFP api.

  மீளமை
 18. ஜூன் 4

  First aid helped and we are back on. Still finding root cause and proper fix.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 19. ஜூன் 4

  Working on problems in our HFP (location data) API. Something is overloading the broker at the moment. No ETA yet for the fix but team is on it.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 20. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 29

  It's been a pleasure to participate building co-operation between Estonia and Finland. Maanteeamet is starting to use Digitransit platform

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·